Prawo
Zawód komornika sądowego – wymagania, obowiązki i prawa

Komornik sądowy to jeden z zawodów prawniczych funkcjonujący w Polsce. Zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych na drodze postępowania egzekucyjnego. Nie jest to jedyny zakres obowiązków, bo są również odrębne przepisy, które rozszerzają zakres ich pracy. Podstawą prawną, która powołuje i reguluje działalność zawodu komornika jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Chcąc zostać komornikiem trzeba ukończyć studia wyższe prawnicze i uzyskanie tytułu magistra prawa. Poza tym konieczne jest odbycie aplikacji komorniczej oraz zdanie egzaminu komorniczego. Dodatkowo wcześniej trzeba odbyć praktykę w charakterze asesora komorniczego przez minimum dwa lata. Wymagana jest też niekaralność, nieposzlakowana opinia, odpowiednie wiek (26 lat) oraz właściwy stan zdrowia do wykonywania zawodu. Komornicy powoływani są przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek osoby zainteresowanej za pośrednictwem sądów apelacyjnych.

Odwołanie komornika

Możliwe jest odwołanie komornika przez Ministra sprawiedliwości w następujących przypadkach: gdy zrezygnował na własną prośbę z pełnienia obowiązków, z powodu choroby uniemożliwiającej pełnienie zawodu, gdy ukończy 70 rok życia, kiedy zostanie pozbawiony wyrokiem praw publicznych lub prawa do wykonywania zawodu, gdy naruszy przepisy prawa, kiedy zostanie ukarany prawomocną karą wydalenia ze służby komorniczej, jak również kiedy nie zawrze umowy ubezpieczenia OC z zawinionych przez siebie przyczyn. Podstawą pracy takiej osoby są egzekucje, które polegają na wyegzekwowaniu należności wierzyciela. Komornik Kraków ma obowiązek przekazać je w terminie do 4 dni osobie uprawnionej. Jeżeli nastąpi opóźnienie w przekazaniu należności wtedy zobowiązany jest do wypłacenia odsetek od otrzymanych kwot. Ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie przeprowadzanie egzekucji. Właśnie z tego powodu jest objęty obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej).

Zostanie prawnikiem wiąże się z koniecznością uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej, aplikacji komorniczej i złożenia egzaminu komorniczego (sxc.hu)

Zostanie prawnikiem wiąże się z koniecznością uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej, aplikacji komorniczej i złożenia egzaminu komorniczego (sxc.hu)

Zasady i etyka pracy

Praca komornika może być wykonywana w ściśle określonych godzinach. Od poniedziałku do piątku,w godzinach od 7 do 21. Nie może własnowolnie wykonywać pracy w innym czasie i godzinach. Aby było to możliwe będzie musiał posiadać zgodę prezesa sądu rejonowego. Jeżeli proces egzekucyjny rozpocznie się przed 21 to komornik ma prawo bez zgody kontynuować pracę, ale jedynie wtedy, gdy przerwanie jej mogło utrudnić egzekwowanie należności. Musi on również przestrzegać zasad dotyczących składników majątkowych, które mogą być na drodze postępowania egzekucyjnego zajmowane. Są takie rzeczy, które nie będą jej podlegały i nie mogą zostać przejęte przez komornika. Do nich należą podstawowe rzeczy do życia jak ubrania, bielizna, zapas jedzenia i opału, zwierzęta domowe, świadczenia alimentacyjne, przedmioty niezbędne do pracy i nauki, dodatki ze Skarbu Państwa itd. Mogą zostać za to zajęte ruchomości i nieruchomości, które nie są niezbędne do życia np. elektronika, samochody, mieszkania, działki.

About the author

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *