Regulamin sklepu internetowego www.twoje-ksiazki.pl

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Sklep internetowy twoje-ksiazki.pl dostępny jest pod adresem https://www.twoje-ksiazki.pl i prowadzony jest przez firmę Lubelski Antykwariat Naukowo-Kulturowy Schab Marcin ul. Wileńska 21, 20-603 Lublin, NIP: 6612272388, REGON: 260166420, adres e-mail: biuro@twoje-podreczniki.pl (dalej jako Sprzedawca).

  2. Ceny podane w sklepie twoje-ksiazki.pl wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana przy zamawianym towarze w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

  3. Podane w ofercie sklepu ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

  4. Koszty przesyłki ponosi Klient poprzez doliczenie ich do ceny zamówionych produktów, chyba że regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.

  5. Produkty oferowane w sklepie twoje-ksiazki.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

  6. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz określa zasady korzystania ze sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl i dokonywania zakupów oferowanych w nim towarów, a w szczególności:

   1. a. warunki techniczne, którym musi odpowiadać sprzęt Klienta, w celu korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl;

   2. b. sposób składania zamówień w sklepie oraz metody ich realizacji;

   3. c. formy oraz terminy dostawy;

   4. d. procedurę zwrotu zamówionych towarów;

   5. e. procedurę reklamacyjną;

  7. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl jest zapoznanie się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu, jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek typu checkbox widocznych w czasie składania zamówienia.

  8. Niniejszy Regulamin będzie nieodpłatnie udostępniony Klientowi przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl i złożeniem zamówienia, za pośrednictwem linku umieszczonego na stronie głównej sklepu oraz pod adresem: https://www.twoje-ksiazki.pl

  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wiążąca dla Klienta będzie treść regulaminu dostępna na stronie https://www.twoje-ksiazki.pl w chwili składania przez Klienta zamówienia.

  10. Złożenie przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są towary zamówione przez Klienta.

  11. W sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl dostępne będą aktualne informacje dotyczące dostępności poszczególnych produktów oferowanych przez sklep. 1. Warunki korzystania ze sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl.

  1. Do korzystania ze sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl przez Klienta niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet (komputer PC bądź urządzenie mobilne) i wyposażone w oprogramowanie umożliwiające przeglądanie witryn internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub innej kompatybilnej).

  2. Do skorzystania ze sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl i skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

  3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz treścią niniejszego regulaminu. 1. Rejestracja i warunki korzystania z konta klienta indywidualnego.

  1. Zakupy w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl możliwe są za pośrednictwem zarejestrowanego konta lub bez konieczności rejestracji konta w bazie danych sklepu.

  2. Rejestracja konta Klienta indywidualnego przez Klienta możliwa będzie w trakcie procesu składania zamówienia bądź pod adresem: https://www.twoje-ksiazki.pl/moje-konto i polegać będzie na wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego.

  3. W celu rejestracji konta konieczne jest podanie danych osobowych, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonu kontaktowego.

  4. W przypadku gdy Klientem jest osoba prawna bądź osoba fizyczna nie będąca konsumentem (dokonująca zakupów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), konieczne jest także podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru REGON oraz siedziby.

  5. W celu zakończenia rejestracji użytkownika konieczne będzie wskazanie przez Klienta unikalnego loginu oraz hasła odpowiadającego wymogom bezpieczeństwa (wskazać niezbędne cechy hasła).

  6. Dla założenia konta przez Klienta niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek typu checkbox widocznych w czasie procesu rejestracji konta.

  7. Umowa o korzystanie z konta klienta indywidualnego jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony oraz może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie bez podania przyczyn.

  8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o korzystanie z konta klienta indywidualnego przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@twoje-podreczniki.pl bądź listem poleconym na adres Sprzedawcy. 1. Składanie zamówień.

  1. Złożenie zamówienia możliwe jest z wykorzystaniem konta Klienta indywidualnego bądź z pominięciem rejestracji. W przypadku składania zamówienia z pominięciem rejestracji konta konieczne będzie podanie przez Klienta danych osobowych i teleadresowych umożliwiających dostarczenie zamawianych towarów.

  2. Złożenie zamówienia przez Klienta polega na wybraniu przez Klienta towarów i ich ilości z oferty sklepu internetowego twoje-ksiazki.plpoprzez dodanie ich do koszyka, a następnie zatwierdzeniu poprzez akceptację zawartości koszyka.

  3. W celu finalizacji zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru metody dostawy oraz metody płatności za zamówione towary.

  4. Klient może modyfikować zamówienie, a w szczególności rodzaj i ilość zamawianych towarów oraz metody ich dostawy i płatności do chwili ostatecznego złożenia zamówienia polegającego na potwierdzeniu szczegółów zamówienia przyciskiem „Złóż zamówienie” znajdującego się na ostatnim etapie procesu zamówienia.

  5. W celu potwierdzenia skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta przesłana zostanie wiadomość e-mail zawierająca podsumowanie złożonego zamówienia, a w szczególności określenie rodzaju i ilości zamówionych towarów, wybrany przez Klienta sposób płatności oraz adres i metodę dostawy. 1. Ceny towarów i formy płatności.

  1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają należny podatek od towarów i usług - VAT).

  2. Ceny wskazane przy produktach nie uwzględniają kosztów przesyłki do Klienta, które będą doliczone do całości zamówienia.

  3. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl może dokonać płatności za zamówione towary w jeden z następujących sposobów:

   1. a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym

   2. b. płatność gotówką za pobraniem (przy odbiorze przesyłki pocztowej / kurierskiej)

   3. c. płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy o numerze: 

   4. d. płatnością internetową z wykorzystaniem serwisu tpay.com

  4. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. 1. Dostawa.

  1. Dostawy zamówień realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Dostawy realizowane są na adres wskazany przez Klienta w jeden z wybranych przez Klienta sposobów:

   1. a. przesyłką obsługiwaną przez Poczta Polska S.A. z przedpłatą;

   2. b. przesyłką obsługiwaną przez Poczta Polska S.A. za pobraniem;

  3. Koszty przesyłki uzależnione będą od ilości zamawianych towarów i będą podane Klientowi przed złożeniem zamówienia.

  4. Koszty dostawy mogą ulec zmianie w każdym czasie w zależności od taks naliczanych przez firmy kurierskie.

  5. Koszty wskazane przy składaniu zamówienia przez Klienta są wiążące i nie mogą zostać zmienione nawet w przypadku zmian w taksach przewozowych wprowadzonych po złożeniu zamówienia.

  6. Czas nadania przesyłki z zamówieniem uzależniony będzie od wybranej przez Klienta metody płatności. W przypadku zamówienia towarów z płatnością za pobraniem przesyłka zostanie nadana najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia towarów z przedpłatą towary zostaną wysłane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od momentu skutecznego dokonania zapłaty.

  7. Dokonanie zapłaty będzie skuteczne z chwilą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku wybrania formy płatności w postaci przelewu bankowego) bądź po uzyskaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu serwisu płatności internetowych Tpay.com potwierdzającej dokonanie zapłaty. 1. Zwroty.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w artykułach 33, 34 ustęp 2 i 35 ustawy, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionych towarów.

  2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wypełnienie formularza zwrotu, który dostępny jest pod adresem: reklamacje-i-zwroty i przesłanie go Sprzedawcy.

  3. Wypełniony formularz zwrotu może zostać przesłany pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: biuro@twoje-podreczniki.pl bądź listem poleconym na adres Sprzedawcy.

  4. W przypadku przesłania formularza pocztą elektroniczną (e-mail) datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta będzie data zarejestrowania poczty w systemie teleinformatycznym Klienta (skrzynka pocztowa). Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie przesłania formularza zwrotu w ustawowym terminie spowodowanego wadliwym działaniem poczty elektronicznej Klienta.

  6. W przypadku przesłania formularza przesyłką pocztową datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta będzie data nadania formularza listem poleconym na adres Sprzedawcy.

  7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę tą uważa się za niezawartą, a strony powinny zwrócić sobie wszystko co wzajemnie świadczyły.

  8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towarów w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia (przesłania formularza).

  9. Wraz ze zwracanymi towarami Klient zobowiązany jest do przesłania Sprzedawcy dokumentów zakupu (faktur VAT) otrzymanych z towarami.

  10. Z uwagi na rodzaj towarów dostępnych w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl nie będą podlegały zwrotowi towary wskazujące, że były przez Klienta w jakikolwiek sposób używane, a w szczególności towary pozbawione metek lub uszkodzone.

  11. Klient zobowiązuje się dołożyć starań aby zwracany przez niego towar nie został uszkodzony w trakcie transportu.

  12. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem internetowym nie przysługuje osobom prawnym i osobom fizycznym działającym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy).

  13. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu ceny zwróconych towarów w terminie do 30 dni od daty otrzymania zwróconych towarów. Otrzymanie zwróconych towarów zostanie potwierdzone w stosownej wiadomości e-mail.

  14. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu.

  15. Koszty przesyłki zwracanych towarów do sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl ponosi Klient. 1. Reklamacje towarów.

  1. Wszelkie towary dostępne w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl są oryginalne, nowe oraz pozbawione wad fizycznych i prawnych.

  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wszelkie wady fizyczne i prawne na podstawie rękojmi za wady w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.

  3. Nie stanowią wad fizycznych rzeczy uszkodzenia towarów powstałe na skutek ich zużycia bądź niewłaściwego z nich korzystania.

  4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

  5. Reklamacja może zostać złożona przy użyciu formularza reklamacyjnego.

  6. W celu rozpatrzenia reklamacji powinna ona zostać złożona poprzez przesłanie przesyłką pocztową  wadliwego towaru na adres Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i otrzymanym dokumentem zakupu (fakturą VAT).

  7. Jeżeli towar ma wadę Klient może:

   1. a. domagać się wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad;

   2. b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

   3. c. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i domagać się zwrotu ceny;

  8. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad albo wadę usunie.

  9. Powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania jeżeli towar uprzednio był wymieniany.

  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji poprzez odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny w przypadku gdy reklamacja okaże się zasadna lecz z przyczyn obiektywnych wymiana towaru nie będzie możliwa.

  11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru wraz z formularzem reklamacyjnym.

  12. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie Klient będzie uprawniony do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt VIII ppkt 7 lit. b) i c).

  13. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  14. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany listem poleconym. 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl.

  1. Klient może w każdym czasie zgłaszać reklamacje dotyczące pracy i funkcjonowania strony internetowej sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

  2. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostaną naprawione bądź usunięte bez zbędnej zwłoki. 1. Dane osobowe.

  1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl jest wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.

  2. Niewyrażenie zgody, o której mowa powyżej równoznaczne będzie z rezygnacją z zakupów w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl.

  3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta w toku składania zamówienia jest  Lubelski Antykwariat Naukowo-Kulturowy Schab Marcin ul. Wileńska 21, 20-603 Lublin, NIP: 6612272388, REGON: 260166420, adres e-mail: biuro@twoje-podreczniki.pl

  4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  5. Klient ma prawo wglądu w udostępnione dane osobowe, do ich poprawiania, uzupełniania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia bądź zaprzestania ich wykorzystywania. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie powinny być kierowane listownie na wskazany powyżej adres administratora danych.

  6. Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej i odpowiednio do tego przystosowanej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Oznacza to że, dane te są widoczne jedynie dla właścicieli (administratorów) sklepu i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich, odwiedzających sklep internetowy twoje-ksiazki.pl. 1. Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie umowy sprzedaży zawarte przez Klienta poprzez zamówienie towarów w sklepie internetowym twoje-ksiazki.pl będą umowami sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i będą podlegały prawu polskiemu.

  2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

  3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Informacja o ewentualnych zmianach regulaminu zostanie umieszczona na 7 dni przed planowanymi zmianami oraz  umieszczona będzie przez okres 14 dni na stronie głównej sklepu internetowego twoje-ksiazki.pl po ich wprowadzeniu. Powiadomienie o planowanych zmianach w regulaminie zostanie przesłane pocztą elektroniczną Klientom, którzy zarejestrowali konto klienta indywidualnego.

  4. Wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku skierowania sporu na drogę sądową właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.